Gratun
« Հայերեն Ձեռագրերի Հիշատակարաններ Ե - ԺԲ Դարեր

Աւետարան Յաւրինակէ Սրբոյն Մաստրովբայ Թարգմանչի

[Գրեցաւ] զսուրբ Աւետարանս... մանաւանդ վասն ստու[գու]թեան սորին եւ ընտրութեան բանի, եւ հրամանի, եւ տնհատի, եւ ամենայն արուեստի, որ էր վկայեալ աւրինակն յամենայն գիտնականաց Հայոց, ||զոր ասէին աւանդութեանէ գրեալ ձեռամբ Սբրոյն Մաստրովբայ վարդապետի եւ թարգմանչի։

© Gratun.org