Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ղուկաս Ա. Կարնեցի

2149. Ընտրութեան Լրումը

Խնդիրը այդ կէտին վրայ եղած ատեն, վիճաբանութիւնը սաստկացաւ մանաւանդ Մկրտիչ և Սահակ եպիսկոպոսներու միջև, և Սահակ սկսաւ Մկրտիչը նախատել թէ, Դու նախ եկ տուր զհաշիւ քո ուղղապէս։ Ժողովականներ Մկրտիչի կողմը ելան, որ յինքն յանկուցեալ ունէր զհամարումն իւրաքանչիւրոց, և Սահակի դէմ ելլալով սկսան հարկանել զնա, զոր հազիւ Յովհաննէս Քէալ մելիքը ձեռուըներէն ազատելով՝ դուրս հանեց, և տարաւ իր սենեակը հանդարտեցնել և նստեցնել։ Հազիւ թէ միջադէպը փակուեցաւ, նոյնինքն Գալուստ եպիսկոպոս, որուն վրայ կասկածոտ էին, երկուցեալ որ մի գուցէ իրեն դէմ ալ նմանօրինակ բան մը փորձուի, տեղէն կ՚ելլէ, և ի բաց առեալ զվեղար իւր, կ՚երթայ Ղուկասի աջը համբուրել ասելով, Կէցցէ տէր մեր սրբազան։ Ներկաներ համամիտ կերպով կը ձայնակցին, և համաձայն հաւանութեան ձևով կը հռչակուի Ղուկասի ընտրութիւնը։ Ղազար Աստապատեցի եպիսկոպոսը, անմիջապէս Սուրբ Խաչիւս կ՚ըսէ, և ժողովին նախագահող Մկրտիչ եպիսկոպոսն ալ Պահպանեա աղօթքը կ՚արտասանէ, և ժողովը կը փակուի (01. ԱՐՐ. 183)։ Գալուստ եպիսկոպոսի նախաձեռնութիւնը կը քաղենք ժամանակակից յիշատակարանէն (ԴԻՒ. Ա. 3), և չեն արդարանար Մսերեանցի գրածները, թէպէտ ինքն կը պնդէ թէ գրեցի՝ զորս հարցի և լուայ և. ստուգեցի ի հինաւուրց միաբանից (ՄՍՐ. 12), իբր թէ Սահակ եղած ըլլայ առաջին անգամ Ղուկասի համար մտածողը (ՄՍՐ. 5), և ժողովին մէջ Ղուկասին անունը հռչակողը (ՄՍՐ. 6)։ Կ՚երևի թէ Մսերեանց մոռացկոտ կամ կողմնակցական աղբիւրներու հանդիպած է, զի տեսանք Սահակ ինքն ալ խոստովանած է Ղուկասի դէմ ելած ըլլալը (ԴԻՒ. Դ. 193)։ Նոյնժողովին մէջ որոշում տրուեցաւ ընտրութիւնը անմիջապէս լրացնել և Ղուկասը աթոռ բարձրացնել ուստի հապճեպով պատրաստութիւններ կը տեսնուին օծումն ալ կատարելու։ Ղուկաս բաւական կընդդիմանայ թէ վրդովեալ ժամանակին դժուարութիւններէն խոյս տալով, և թէ ներքին տարաձայնութիւններէն խիթալով, բայց ամէնքը միաբերան անհրաժեշտ պարագաներուն պահանջը առջև կը դնեն և զիջողութեան կը ստիպեն (ԴԻՒ. Դ. 28)։ Վարդավառի դիմացի կիրակէն, 1780 օգոստոս 2-ին, օծման կարգը կը կատարուի, և Ղուկաս կաթողիկոսական աթոռ կը բազմի, Սիմէոնի մահուան ութերորդ օրը, և անմիջապէս կը սկսի աթոռին պաշտպանութիւնը հոգալ, զանազան կողմեր գրուելիք շրջաբերականները պատրաստել, և զանոնք տանող պատուիրակները, կամ ժամանակին բառով՝ մահսերատար վարդապետները ճամբայ հանել։

« 2148. Ժամանակին Պարագաներ   |   2150. Ղուկասի Նախընթացը »
© Gratun.org