Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ․ Կոստանդին Ա․ Բարձրաբերդցի

1122. Քահանայից Գլուխներ

Կը հետեւին քանի մը կանոններ յատկապէս քահանայից կենցաղին եւ պարտաւորութեանց մասին, ԺԸ. Կանոնը ընդհանրապէս կը տրամադրէ որ եթէ վերոյիշեալ յանցանքներուն մէջ ինկողը քահանայ է, կրկին պատուհասիւ պատժեսցի, հանդերձ կարգիւն, կամ թէ կրկին պատիժ ընկալցի եւ տանջեսցի կարգաւն հանդերձ (ԿԻՐ 292), եւ յարմարագոյն կերեւի իմանալ թէ կարգն ալ վրայ պիտի տայ, քան թէ ըսել թէ պիտի պատժուի կարգը վրան մնալով։ ԺԹ. Քահանաներուն կարգիլէ զատ եկեղեցւոյ գործեր կատարել, ինչպէս նօտարութիւն կամ որսորդութիւն, որով պիտի իմանանք հանրային գործերը, եւ ոչ առանձինն եւ տնական աշխատութիւնները կամ սեփական հողագործութիւնը։ Այնպիսի գործ ընողներուն եւ անուսում եւ անարժան քահանաներուն համար կը հրամայէ որ անոնց զժողովուրդն ի բաց առցեն, այսինքն ծխատէրութեան իրաւունքներէ զրկեն։ Ի Քահանաները կը պարտաւորէ, որ այրերը ու կիները զատ, կուսան աղջիկները զատ, եւ մանր տղաները զատ եկեղեցին ժողվեն, ուսուցանեն, խրատեն, սաստեն, եւ անոնց բարոյականին հսկեն։ Իսկ եթէ անկարող մէկը գտնուի, ի ձեռն այլ կատարելոյ արասցէ նոյն գործը։ ԻԱ. Փոխադարձաբար ժողովրդականներուն ալ կը հրամայէ, որ քահանաներուն իրաւունքը չխորեն եւ յօժարութեամբ վճարեն իրաւունքները, ինչպէս են արմտեաց պտուղ, բաժին մատաղի, պսակի ընծայ, թաղման հանդերձ, եւ ժամու դրամ։ Ժամու դրամին վրայ անդրադառնալով կը յարէ թէ պէտք չէ ուզուի վճարուի իբր գին պատարագի, այլ լոկ իբր հանդերձ եւ կերակուր երիցուն։ ԻԲ. Քահանաներուն ալ պարք կը դնէ, որ ժողովուրդէն առածնուն մէջէն եպիսկոպոսին իրաւունքը տան սահմանեալ հասիւն եւ ընծայիւ։ ԻԳ. Կանոնով ալ կը յիշեցնէ հայրապետին եպիսկոպոսներէն ստանալիք իրաւունքը, եւ առաջ կը բերէ Լուսաւորչեան կանոն մը, քահանայն զժողովուրդն տասնորդէ, եւ եպիսկոպոսն զքահանայս, եւ հայրապետական զեպիսկոպոսունս։ Կը յանձնարարէ որ վճարումները յօժարութեամբ եւ խնդութեամբ ըլլան եւ ոչ ագահութեամբ, որ աթոռքն հաստատ եւ անկարիք մնան, եւ եկեղեցիքն պայծառ, եւ Աստուծոյ օրհնութիւն խառնի յարդիւնս արդարութեան։

« 1121. Բարոյական Գլուխներ   |   1123. Զիջողական Գլուխներ »
© Gratun.org