Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Աբրահամ Ա. Աղբաթանեցի

416. Սիւռոնի Օրհնութիւնը

Եպիսկոպոներ չցրուած փափաքեցան մեծահանդէս շքով միւռոնի օրհնութիւնն ալ կատարել, որ մեր եկեղեցւոյն մէջ կաթողիկոսի վերապահուած իրաւունք է, եւ Մովսէս կաթողիկոսի մահուընէն ի վեր ոչ էր այլ օրհնեալ իւղ օծութեան, եւ Վրթանէս բաւականացեր էր ըստ պատոյից բաշխելով զօրհնեալն ի նմանէ։ Միւռոնի նիւթը, գլխաւորապէս ձէթն ու բալասանն է, որուն կը խառնուի քառասուն տեսակ հոտաւէտ ծաղիկներու եւ խունկերու հիւթը՝ գինիով եփուած ու քամուած։ Պատրաստութիւնը օրերու կը կարօտի, եւ զայն առաջուընէ հոգացած ու գործեալ էր Վրթանէս հանդերձ պաշտօնէիւք եկեղեցւոյն, համաձայն այն պայմաններուն, որպէս սովորութիւն է արուեստիւ գործել իւղագործաց։ Միւռոնի օրհնութեան հանդէսը երրորդ ժողով կ՚անուանէ Ուխտանէս (ՈՒԽ. Բ. 67), եւ կ՚երեւի թէ բազմաթիւ եպիսկոպոսներ մասնակցեցան հանդէսին, զոր սովորաբար կը կատարէ կաթողիկոսը 12 եպիսկոպոսներու հանդիսակցութեամ։ Գիշերն ամբողջ հսկում կատարեցին, եւ զտիւն ողջոյն տքնեալ, հազիւ կրցան խորհրդական օրհնութիւնը լրացնել։ Քանի որ նիւթերը պատրաստ էին, եւ եպիսկոպոսներ տեղերնին երթալու կը շտապէին, յարմար է միւռոնի օրհնութիւնը ձեռնադրութեան յաջորդ Կիրակին կատարուած ըսել, աշխարհամատրան յիշատակին, 607 Մայիս 7-ին։ Ապա ի միւսոմ աւուրն Աբրահամ կաթողիկոս միւռոնը կը բաշխէ եպիսկոպոսներուն եւ վանահայրերուն, եւ փոխադարձաբար իրար օրհնելով, եւ հրաժեշտի ողջոյնը փոխանակելով, հետզհետէ խնդութեամբ եւ խաղաղութեամբ, ամէնքը կը ցրուին յիւրաքանչիւր վիճակ (ՈՒԽ. Բ. 68)։ Եւ իրաւունք ալ ունէին, վասնզի մեծ գործ մը գլուխ հանած էին, եւ եկեղեցւոյ մէջ մտած պառակտումները վերջացուցած էին։ Հայոց Եկեղեցւոյ ուղղափառ դաւանութիւնը եւ ինքնուրոյն վարչութիւնը՝ անգամ մը եւ ամրացած էին այս կերպով, եւ Յունական բաժինին մէջ մուտ գտած թուլութիւնները դարմանուած էին, եւ Բագարանցիին հակաթոռ կաթողիկոսութիւնը տկարացած էր, որով ինքն ալ գրեթէ աննշանակ դիրքի վերածուած, սկսաւ քաշուած ապրիլ Կարինի մէջ։

« 415. Աւանդներու Փոխանցումը   |   417. Սիւնեաց Աթոռը »
© Gratun.org