Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Սահակ Գ. Ձորոփորեցի

515. Տրուելլեան Ժողովը

Այս առթիւ յիշենք Կոստանդնուպոլսոյ միւս ժողովն ալ որ 692-ին սկիզբները տեղի ունեցաւ Յուստինիանոս Բ. կայսեր հրամանով, 211 եպիսկոպոսաց ներկայութեամբ, եւ որ Տրուլլեան կոչուած է, կայսերական պալատան Տրուլլոն կոչուած սրահին մէջ գումարուած ըլլալուն համար։ Կոստանդնուպոլսոյ Բ. եւ Գ. , կամ ըստ Յունաց եւ Լատինաց՝ Ե. եւ Զ. տիեզերական ժողովները, բարեկարգական կանոններ չէին կազմած, եւ այդ պակասը լրացնելու համար տեղի ունեցաւ Յուստինիանոսի ժողովը, որը Հինգվեցեան ալ կոչուեցաւ։ Այս ժողովին մէջ 102 կանոններ որոշուեցան, որք եկեղեցականօրինաց հաւաքածոյ մը կը կազմեն, եւ յունական եկեղեցուն մէջ գործածական են, թէպէտ Լատիններէն չեն ընդունուած, Հռոմայ հայրապետին եւ Արեւմտեայց մասնակցութիւնը գտնուած չլլալուն համար։ Քանի մը կանոններուն մէջ Հայերը կը յիշուին եւ անոնց սովորութիւնները կ՚արգիլուին։ Զորօրինակ 32-րդ կանոնով՝ բաժակին ջուր չխառնելը. 33-րդ կանոնով՝ միայն քահանայից զաւակներ քահանայութեան ընդունիլը. 81-րդ կանոնով՝ Սուրբ Աստուածին որ խաչեցար վասն մեր ավելցնելը. 99-րդ կանոնով՝ եկեղեցւոյ մէջ եփած միս օրհնելը, որ է մատաղը։ Իբրեւ հետաքրքրական յիշենք 49-րդ կանոնն ալ, որով եպիսկոպոս ընտրուող քահանային կը հրամայուի երէցկինին կենակցութենէն բաժնուիլ։ Մեր նպատակէն դուրս կը սեպենք բոլոր կանոններուն ամփոփումը քաղել, քանզի որ մեր եկեղեցւոյ մէջ ընդունուած չէ Տրուլլեան կամ Հինգվեցեան ժողովը։

« 514. Կ. Պոլսոյ Գ. Ժողովը   |   516. Յունաց Արշաւանքը »
© Gratun.org