Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Սահակ Գ. Ձորոփորեցի

542. Մամիկոնեան և Սեբէոս

Դարուս մէջ ծաղկած եւ գրական արգեանց տէր անձերուն կարգին յիշենք եւս Յոհաննէս Մամիկոնէից եպիսկոպոսը, որ զինքն Զենոր Գլակէ սկսելով Տարոնոյ 35-րդ եպիսկոպոս կը համրէ, բայց իր վրայ՝ ուրիշ Տարոնեցի եւ Գլակայ Ս. Կարապետի աշակերտ կ՚երեւի։ Գրած է Տարոնոյ Պատմութիւն մը, զոր կը հասցնէ մինչեւ Տիրան մամիկոնեան, որ 639ին Արաբացւոց դէմ պատերազմին մէջ սպաննուեցաւ (§ 494), եւ կը փակէ Սամուէլի հայրապետութեան 4րդ ամիսը (ՄԱՄ. 60), ուր հայրապետութիւնը ոչ թէ կաթողիկոսութիւնը, այլ վանական հայրերու պետութիւն կամ վանահայրութիւն պիտի իմանանք, ինչպէս ուրիշ տեղ Դաւիթ վանահօր համար ալ հայրապետութիւն անունը գործածած է (ՄԱՄ. 49)։ Սեբէոս Բագրատունեաց եպիսկոպոս, Եւսեբիոս անունին կրճատմամբ կոչուած, թողած է ընտիր պատմութիւն մը սկիզբէն մինչեւՄուավիէի ամիրապետութեան հասնիլը 661-ին (§ 501), զոր ինքն կը մակագրէ Պատմութիւն ի Հերակլն, իբր թէ ըսէր Պատմութիւն ի սկզբնանէ մինչեւ ի Հերակլն։ Վասնզի իրօք ալ, սկիզբէն սկսելով կը հասցնէ Հերակլ եւ Կոստաս Հերակլեան կայսերներուն ժամանակը։ Սեբէոսի անձին վրայ ինչ ինչ դիտողութիւններ ըրինք պատմութեան կարգին (§ 489), եւ զինքն իբր ժողովական ալ յիշեցինք (§ 480), մինչեւ իսկ հաւատոյ գիրին շարադրողն ըլլան ալ ենթադրեցինք (§ 484), բայց իր կեանքին եւ վախճանին վրայ տեղեկութիւնք կը պակսին։

« 541. Մովսէս Սիւնեցի   |   543. Ուրիշ Մատենագիրներ »
© Gratun.org