Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Տրդատ Բ. Դասնաւորեցի

603. Սաստիկ Նեղութիւնք

Հայրապետական գործերու պակասը կը լրացնեն Հասան ոստիկանի ձեռքով կատարուած անգթութիւնները, որոնց կցկտուր յիշատակներն իսկ կարդացողը կը քստմնեցնեն։ հասանի հետ եկած էր գունդ բազում ի տոհմէ Խորասան աշշխարհին, որ իր կատաղի խուժգուժութիւններով նշանաւոր է նոյնիսկ արաբական պատմութեան մէջ, եւ այս գունդին ազատութիւն կը տրուէր ըստ հաճոյս գործել։ Հետեւաբար անխնայ գործէին զզազրագործութիւնս, եւ բազմացուցանէին զաղետս եւ զհեծութիւնս։ Սովորական գործեր դարձած էին արհամարհութիւնք հայրապետաց, այպանութիւնք եպիսկոպոսաց, գան եւ խոշտանգանք քահանայից, իշխանաց քարշանք, նախարարաց քայքայութիւնք։ Բռնութեամբ դրամ հաւաքելու եւ կողոպտելու համար, մեծերն ալ պզտիկներն ալ անխտիր խոշտանգէին ազգի ազգի չարեօք, փոկահարութեամբ լլկէին, գելարանօք եւ կախաղանօք տանջէին, եւ կամ մերկացեալ ի զգեստուցն արկանէին ի մէջ լծից յաւուրս դառնաշունչ ձմերայնոյ։ Պատմիչն ալ կը խոստովանի թէ պատմել ոչ կարենք զաղետիցն պատմութիւն, եւ կը վկայէ թէ ոչ կարացեալ հանդուրժել զօրագլուխք աշխարհիս, հեծէին, եւ հառաչէին յանհանդուրժելի տագնապէն։ Եւ որովհետեւ հեծեծանք ու հառաչանք ալ չափ ու սահման մը ունին, եդին զոգի ի ձեռին իւրեանց, եւ լաւ համարեալ զմահ քաջութեամբ, ձեռնամուծ եղեն յիրս ապստամբութեան, թէպէտեւ յայտնի էր թէ կը ձեռնարկէին գործի մը, զոր ոչ կարէին վճարել, վասն զի նուազունք էին (ՂՆԴ. 168)։ Սակայն խլրտումներուն սկզբնաւորութիւնը յապաղեցաւ քանի մը տարի, Հասանի ետ կանչուելովը։ Ասյ էր երկրին աղետալի եւ վտանգալից կացութիւնը, երբ Տրդատ Դասնաւորեցին տարաժամ կը վախճանէր, սաստիկ ցաւերու մէջ, այդ անտանելի վիշտերու, տոկալ չկարենալու չափ։

« 602. Պաշտօնն ու Ժամանակը   |   604. Ընտրութիւն և Նախընթաց »
© Gratun.org