Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Սիոն Ա. Բաւոնեցի

604. Ընտրութիւն և Նախընթաց

Երբ տրդատ Դասնաւորեցին կը վախճանէր 767-ին, Հասան ոստիկան ետ կանչուած, եւ անոր յաջորդը Սուլիման, որ էՍիւլէյման՝ Դուին հասած էր։ Նոր ոստիկանը յառաջ հարաւային նահանգին զօրապետն էր, երբ Սիոն Բաւոնեցին ալ Աղձնեաց եպիսկոպոս էր։ Այն միջոցին, Սասուն գաւառի մէջ Սիմ լերան ստորոտը եղող Բազմաբուծ ակը կը ցամքի, ուսկից կ՚ոռոգուէին շրջակայ բազում այգեստանք եւ բուրաստանք եւ արտավանք, եւ ընդհանուր ցամաքութիւն կը տիրէ, եւ կը սկսին ապականիլ եւ լքանիլ պտղաբերութիւնք զեղջն։ Երբ Սիւլէյմանզօրավար արկածին վրայ խօսելով Սիոնի հետ խորհրդակցէր, թէ ինչ հնար էր ընել դարձեալ բղխելոյ աղբերն, Սիոն կ՚առաջարկէ Աստուծոյ դիմել, եւ բոլոր ժողովուրդը Շաբաթ երեկոյ մը հսկումի կը հաւաքէ, եւ բոլոր գիշերը ցայդապաշտօն կը կատարէ, եւ առաւօտուն խաչով եւ թափօրով եւ համագունդ հաւատացելովք ցամաքեալ աղբիւրին գլուխը կ՚երթայ, հոն ալ աղօթս արարեալ եւ տեառնագրեալ զտեղին, հարկանէ գաւազանաւն որ ի ձեռին իւրում, եւ յանկարծակի յական թօթափել բղխէ աղբիւրն, եւ վտակ կազմելով յորդաբուծ ականակիտ պարզուածիւ կը սկսի ոռոգել ցամաքեալ հողերը (ՅՈՎ. 135)։ Սիւլէյման այն ժամանակէն մեծ հիացում եւ մեծ պատկառանք կազմած էր Սիոնիվրայ, ուստի կաթողիկոսական աթոռը, պարապ տեսածին պէս, ինքն առաջին կ՚ըլլայ Սիոնը առաջարկել, եւ ամենեցուն հաւանութեամբ Սիոն կը հրաւիրուի կաթողիկոսական աթոռը։ Այսպէս տարօրինակ պարագայով մը կը կատարուի նոր կաթողիկոսի ընտրութիւնը (ՅՈՎ. 136)։ Սիոնի ծննդավայրը եղած է Արագածոտն գաւառի գիւղը, ինչպէս սովորաբար կը գրուի այդ անունը, որովհետեւ զանազան օրինակներու մէջ զանազանեալ գրութեանց կը հանդիպինք, զորօրինակ Բաւոնիք, Բզնոյք, Բիւսովնք, եւ մինչեւ իսկ Բագուան ալ գրուած է (ԿԻՐ. 39), որ Արագածոտնի մէջ չէ։ Տղայութենէ հայրապետանոցի մէջ սնած եւ ուսած, թէ ուսմանց եւ թէ առաքինութեանց մէջ զարգացած է (ՅՈՎ. 135), եւ ընդհանրապէս իբրեւ այր սուրբ եւ սքանչելի ճանչցուած (ՎԱՐ. 75), եւ հետհետէ մինչեւ Աղձնեաց եպիսկոպոսութեան բարձրացած, եւ Սիմ լերան աղբիւրին գործին վրայ մեծ հռչակ ստացած։

« 603. Սաստիկ Նեղութիւնք   |   605. Պարտաւի Ժողովը »
© Gratun.org