Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Սիոն Ա. Բաւոնեցի

607. Սուրբ Գրոց Կանոնը

Վերջին 24-րդ կանոը Հին Կտակարանի սուրբ գիրքերուն կանոնը կու տայ, որ մեր ազգային կանոններուն մէջ առաջին ծանօթ կարգադրութիւնն է, պաշտօնական ձեւի ներքեւ։ Կանոնին մէջ յիշուած գիրքերն են. Մովսէսի հնգամատեանը, այսինքն՝ 1. Ծնունդք, 2. Ելք, 3. Ղեւտականն, 4. Թիւք, 5. Երկրորդ Օրէնք։ Անոնսցմէ ետքը՝ 6. Յեսու Նաւեայ, 7. Դատաւորք, 8. Հռութ, 9-12. Թագաւորութեանց չորս գիրքեր, 13-14. մնացորդաց աւուրքն՝ երկու, 15-16. Եզրի բանքն՝ երկու, 17. Գիրք Յովբայ, 18. Սաղմոսք, 19-21. Սողոմոնի երեք գիրք, որք է ըլլան, Առակք, Ժողովող եւ Երգ երգոց, 22-23. Երկոտասան մարգարէք, 34. Եսայի, 35. Երեմիա, 36. Եզեկիէլ եւ 37 Դանիէլ։ Այդ կանոնին մէջ կը պակսին, քանի մը գիրքեր, զորս մենք այժմ իբր կանոնական կ՚ընդունինք, եւ են. 1. Նեեմի, 2. Եսթեր, 3. Յուդիտ, 4. Տովբիթ, 5-7. Մակաբայեցւոց գիրք երեք, 8. Իմաստութիւն Սողոմոնի, 9. Սիրաք։ Իսկ Բարուքն ու Երեմիայի ողբը հնար է ընդունիլ՝ թէ Երեմիային հետ իմացուած են։ Պարտուի ցուցակին մէջ չյիշուած 9 գիրքեը, երկրորդականսն կոչուած գիրքերն են, որք հրէական կամ Եզրի կանոնին մէջ չկան, եւ այժմեան Բողոքականներն ալ կը սիրեն անոնք կանոնէ դուրս ջգել, եւ պէտք կ՚ըլլայ ըսել թէ Հայ Եկեղեցին ալ երբեմն նոյն կարծիքն ունէր երկրորդականներու մասին։ Այդ կէտը հաստատութիւն ալ կը գտնէ եկեղեցական ընթերցուածոց զննութենէն, որոնց մէջ շատ քիչ, եւ թերեւս ալ շատ նոր են նոյն գիրքերէն առնուածները։ Հռոմական գրողներ Հայ եկեղեցիէն այդ միտքը հեռացնելու համար, իրեն փութացած են Պարտաւի կանոնը լրացնել, եւ երկրորդականներն ալ յաւելուլ (ՉԱՄ. Բ. 412)։ Սակայն Պարտաւի ժողովը գիտակցաբար գործած ըլլալուն փաստը կու տայ, երբ Սիրաքայ իմաստութիւնը կը յիշէ, եւ զայն արտաքուստ կը կոչէ, եւ օգտակար կը դատէ առ ի յուսուցանել մանկանց զուսումնս բազումսն (ԿԱՆ. 133)։ Նկատողութեան արժանի է եւս, որ Հին եւՆոր կտակարանաց, պաշտելի գիրք սուրբք եղածները յիշել խոստանալով, միայն Հին կտակարանի գիրքերը կըյիշէ, իսկ Նոր կատակարանի գիրքերը չեն յիշուած, եւ չենք գիտեր թէ զանցառութեամբ կամ մոռացութեամբ, թէ ոչ գրչագիրներուն թերութեան պատճառով։

« 606. Պարտաւի Կանոնները   |   608. Նորէն Կեղեքումներ »
© Gratun.org