Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Սիոն Ա. Բաւոնեցի

611. Արճէշի Պատերազմը

Հազիւ նոր տարւոյ գարունը կը մօտենար, որ 30 հազար ընտիր հեծեալներու Արաբացի գունդեր կը հասնէին Ամր զօրավարին հրամանատարութեամբ, որ Խլաթի մէջ բնակելով, հետամուտ կ՚ըլլար Հայերութիւն, ոյժը, տեղերը եւ ամրութիւնները գիտնալ։ Աշոտ Սահակեան Բագրատունի, կը փութար լուր զրկել Համազասպին որ ըստ այնմ պատրաստի, բայց նա նոյնիսկ Աշոտին վրայ կը կասկածէր, եւ Վասակի լուր կը ղրկէր, որ Արճէշի վրայ քալեն։ Առբերանի գաւառի Բերկրի գիւղին մէջ կը միանային, եւ Արաբացւոց մասին լուր տւողն ալ իբրեւ ստախօս պատժելով, Արճէշի վրայ կը քալէին։ Սակայն Ամր զօրավարի բանակը յանկարծ վրայ կը հասնէր, եւ ահագին վնաս կու տար Հայոց գունդերուն։ Հեծեալներէն զատ, յաշխարհաբնակ մարդկանէ հետեւակ զօրքերուն մեծ մասը անողորմաբար ջարդուեցան, շատեր գետավէժ եը ծովահեղձ եղան, երեք Տրունի եւ մէկ Ուրծացի նախարարազուններ, եւ իբրեւ հազարհինգհարիւր մարդ կոտորուեցան, եւ մնացեալներ հազիւ փախստեամբ ազատեցան Արաբացիներուն ձեռքէն, որ զիրենք մինչեւ Տայ գիւղ հալածեցին։ Արճէշի պատերազմին օրը նշանակուած է հրոտից 4, Շաբաթ օր, (ՂՆԴ. 180), որ շարժական տոմարով կը պատասխանէ 775 Ապրիլ 15-ին, ճիշդ ալ Յինանց երրորդ եօթնեկին Շաբաթ օրուան կը հանդիպի։ Հայերը Մարտ 26-ին Զատիկը տօնած, եւ անմիջապէս ճամբայ ելած պիտի ըլլլան։

« 610. Շարժումին Տարածուիլը   |   612. Բագրեւանդի Պատերազմը »
© Gratun.org