Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Յովհաննէս Ե. Դրասխանակերտացի

731. Նորանոր Բռնութիւններ

Այդ միջոցին Նըսր կը պարտաւորուի Ատրպատական դառնալ Յուսուփի հրամանով, այնտեղ երեւան եկած ապստամբութիւն մը նուաճելու։ Իրեն փոխանորդ կը թողու Բըշր կամ Պէշիր անունով ոստիկան մը, եւ անոր կը յանձնէ Սահակ ու Բաբգէն կալանաւոր իշխանները։ Բըշր սկսուած գւրծը առջեւ տանելու համար Աշոտ Երկաթի վրայ կը քալէ, վասն ոչ հնազանդելոյ նմա նոցա, բայց անոր դէմ բան մը չի կրնար յաջողցնել, վասնզի Աշոտ յանմարտնչելի ամրոցն ի Սեւան կղզւոյն առկայանայր, եւ կը սըսի աստ եւ անդ յարձակիլ, եւ զսակաւամասնեայ մնացորդս մարդկան գերել եւ աւար հարկանել եւ ճարակ սրոյ տալ (ՅՈՎ. 443), իրեն դէմ գնող ալ չի գտներ` աւերեալ եւ անմարդացեալ երկրին մէջ։ Միայն Գէորգ անուն իշխան մը, Մարզպետունի կոչուած յոմանց (ՉԱՄ. Բ. 811), գլուխը քաջերու պզտիկ խումբ մը ժողվելով Բըշրը կը նեղէր, եւ մէկ քանի անգամ ալ բաւական վնաս կը հասցնէր, ինչպէս Քեղա ամրոցին պաշարման առթիւ (ՅՈՎ. 445), եւ Աշոտ ալ պատեհ գտնելով Սեւանէ դուրս յարձակում մը կ՚ընէր։Բայց Բըշր իր զայրոյթը տկարներուն վրայ կը թափէր, զանպարտսն պարտաւոր մահու արարեալ, զանպարտ քահանայսն եւ զերկրագործ մշակս եւ զխաշնարածոն եւ զճանապարհորդսն եւ զաղքատսն եւս (ՅՈՎ. 144)։ Այդ միջոցին Նըսր կը դառնայ Ատրպատականէ եւ շիտակ Սիսականի Սմբատ իշխանին վրայ կը քալէր, բայց անոր պատրաստած զօրութենէն խիթալով եւ տուած ընծաներէն շահուելով, հաշտութիւն կը կնքէ, եւ նախ Բաբգէնէ եւ յետոյ Սահակէ պահանջուած փրկանքներն ալ ընդունելով կ՚արձակէ իրենց տեղերը (ՅՈՎ. 448)։ Այս եղելութիւններով կ՚անցնէր 927 տարին, միշտ միեւնոյն նեղութեանց եւ անդարմանելի հարուածոց մէջ։

« 730. Բիւրականի Նահատակները   |   732. Վասպուրական Կը Քաշուի »
© Gratun.org