Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Անանիա Ա. Մոկացի

756. Աղուանք Կը Հանդարտին

Աղուանից աթոռին ընտրութեան դառնալով, պատմիչը կը յիշէ, թէ Անանիայի մեկնելէն ետքը Աղուանից իշխանները, Իշխանիկ, Սենեքերիմ, միւս Սենեքերիմ, Ջուանշիր եւ Գուրգէն, մեծաւ զղջմամբ զմեղայ կարդացեալ, ընտրողական գործողութիւնը կը վերջացնեն եւ կաթողիկոսացու կը նշանակեն Դաւիթ Խոտակերացի կրօնաւորը, եւ կը ղրկեն Անանիայի որ ձեռնադրէ (ՕՐԲ. Բ. 29)։ Յայտնի չէ թէ ուր կատարեց Անանիա խնդրուած ձեռնադրութիւնը։ Աղթամարի՞ մէջ Վասպուրական եղած ատենը, թէ Արգինայի՞ մէջ Արարատ դառնալէ ետքը։ Ամէն աթի մէջ զղջումի եւ մեղայի յիշատակութիւնները կը հաստատեն, թ ընտրողական երկպառակութեանց երեսէն ձանձրացած՝ զայրացմամբ եւ սպառնալեօք մեկնած է Անանիա՝ Աղուանքէն Վասպուրական գացած ատենը։ Վահանի Սիւնեաց եւ Դաւիթի Աղուանից աթոռներուն վրայ հաստատուելովը, Անանիա մեծ խնդիր մը վերջացուցած եղաւ, եւ խափանեց Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ պառակտում սպառնացող վտանգ մը։ Յաջողութիւնը ընդհանուր գոհունակութեան ալ պատճառ եղաւ, եւ գոհութիւնս եւ փառս վերառաքեցաւ յամենայն լեզուաց բարերարին Աստուծոյ (ՕՐԲ. Բ. 29)։ Ինքն Օրբելեան ալ մեծապէս զգածեալ այդ եղելութեան վրայ, սիրտի զեղուածով կը յարձակի նորէն բաժանման հետեւողին դէմ, ով ալ ըլլայ, որ մտաբերէ ընդ այն կորստական շաւիղս ընթանալ։ Եթէ Սիւնեաց արքեպիսկոպոս կամ Աղուանից կաթողիկոս ալ ըլլայ այնպիսին՝ սուրբ Երրորդութենէն նզովեալ եղիցի, մասն եւ բաժին նորա ընդ հերձուածողս եւ ընդ ուրացողս եղիցի, եւ ընդ սատանայի դատապարտեսցի։ Բայց յանկարծ կը մտաբերէ, կարծես, եւ միտքը կ՚իյնան իր ժամանակին Սիւնեցի վարդապետներուն՝ Կիլիկիա նստող կաթողիկոսներու հետ վարած դաւանական վէճերը, եւ կը յաւելու, որ եթէ վնաս ինչ իմասցին ի հաւատս կամ յեկեղեցի, եւ ճշմարտիւ ստուգեսցեն ի վերայ կաթողիկոսացն Հայոց, այն ատեն թող պատշաճն ընեն, ինքեանք գիտասցեն զարժանն, մինչեւ ուղղեսցի թիւրութիւնն (ՕՐԲ. Բ. 30)։

« 755. Վասպուրականի Գործեր   |   757. Խոսրով Անձեւացի »
© Gratun.org