Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Պետրոս Ա. Գետադարձ

852. Պետրոսի Ընթացքը

Պետրոսի Կոստանդնուպոլիս անցուցած չորս տարիները, կարեւոր միջոց մը կը կազմեն պատմութեան համար, որք սակայն մանրամասնաբար բացատրուած չեն։ Պետրոս կ՚ապրէր իբրեւ կաթողիկոս, պատիւներով շրջապատուած, այնպէս որ աւուր աւուր յաւելոյր փառօք եւ պատուովք ի մէջ Յունաց (ՈՒՌ. 124)։ Ըսել է թէ Պետրոս, թէպէտ ներքին կերպով Յոյներէ վշտացած եւ անոնց աչքին կասկածելի դարձած, ինքն ալ կ՚աշխատէր դուրսէն զինքն հաշտ ցուցնել, որ վստահութիւն գրաւելով ազատութիւն գտնէ։ Կայսրը զինքը մօտէն կը բռնէր եւ Պետրոս ստէպ երթայր ի պալատ թագաւորին, Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարքն ալ դժուարութիւն չէր հաներ, որ զհայրապետական գաւազանն յառաջ տանէին, ինչ որ թեմակալ իրաւասութեան յատուկ նշանակութիւն ունէր, եւ Յոյն պատրիարքին վերապահած առանձնաշնորհութիւն էր։ Պետրոսի այցելութեանց առիթներուն թագաւորն երկիրպագանէր, որ յունական սովորութեամբ՝ եպիսկոպոսներ ողջունելու մինչեւ հիմա պահուած ձեւ մըն է, որուն սակայն կայսրներ չէին սիրեր խոնարհիլ։ Ընդունելութիւններն ալ փառաւոր ընելու համար կասյրը հրաման տայր մեծամեծաց իւրոց ելանել ընդդէմ տէր Պետրոսի։ Սակայն չենք կարծեր թէ Պետրոսի ներուած ըլլար Հայաստանի հետ յարաբերութեան մէջ ըլլալ, եւ հեռուէն ալ հայրապետական իշխանութիւն գործեածել, եւ աթոռին պատկանեալ գործերուն վրայ հրահանգներ տալկամ հրամաններ արձակել, քանի որ Լաստիվերտցիին յայտնուած կասկածը կը տիրէր, թէ կրնայ ապստամբեցուցանել զԱնի (ԼԱՍ. 72)։ Հետեւաբար պիտի ընդունինք թէ կաթողիկոսին եւ կաթողիկոսութեան մէջ յարաբերութիւնները պաշտօնապէս ընդհատուած կը մնային, եւ Խաչիկ ինքնին կը վարէր գործերը, եւ կը գոհանար գաղտնի եւ անպաշտօն հրահանգներ ստանալ իր գլխաւորէն եւ մօրողբօրմէն։

« 851. Յոյներու Վարմունքը   |   853. Պետրոսի Զգացումներ »
© Gratun.org