Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Պետրոս Ա. Գետադարձ

857. Պետրոս Ի Սեբաստիա

Ատոմ այս յաջողութեամբ զօրացած, համարձակեցաւ Մոնոմախոսէ խնդրել որ վերջ տրուի Պետրոսի պատուաւոր արգելականութեան, եւ ներուի անոր, որ Հայաստան դառնայ։ Կայսրը միշտ Պետրոսի մասին կասկածոտ (§ 851), չուզեց արտօնել անոր Անի դառնալը, բայց Ատոմն ալ չուզելով կոտրել, հաճեցաւ որ Սեբաստիա դառնայ, եւ զամենայն պատուական զգեստս տուեալ հայրապետին, եւս եւ ազատաց նորա՝ բազում ընծայս եւ գանձս եւ դիպակս ոսկւոյ եւ արծաթոյ, եւ ազգի ազգի զարդարանս եւ իշխանութիւնս շնորհելով, Սեբաստիա ղրկեց (ՈՒՌ. 125), Ատոմի պաշտպանութեան եւ երաշխաւորթեան ներքեւ ապրելու պայմանով։ Այսպէս Պետրոս կրցաւ թէ ոչ իր աթոռը, գոնէ Հայոց մէջ դառնալ, եւ իր ժողովուրդին հետ անմիջական շփման մէջ գտնուիլ։ Պետրոսի իբրեւ հաստատուն բնակավայր, կամ իբրեւ առժամեայ հայրապետանոց նշանակեց Ատոմ Սեբաստիքյ Սուրբ Նշան վանքը, զոր իւր շինեալ էր բազմայարդար զարդարանօք, կ՚ըսէ պատմիչը (ԼԱՍ. 72), սակայն Սուրբ Նշանի վանքը Սենեքերիմէ շինուած էր արդէն (§ 824), եւ Ատոմ միայն զայն աւելի զարդարած կրնայ ըլլալ։ Այս կերպով Պետրոս նորէն հայրապետական իշխանութիւնը ձեռք առած կը սեպուէր, եւ ուղղակի ալ կրնար հովուել Ատոմի եւ Գագիկի սահմաններուն մէջ եղող Հայերը, եւ գերիշխան կերպ մը պահել ներքին վիճակներու վրայ, թողլով որ Խաչիկ ըստ առաջնոյն անմիջական իշխանութիւն վարէ այն կողմերուն վրայ, մանաւանդ որ Պետրոս՝ տարիքը առած եւ տառապանքէ նեղուած, անձամբ ալ բաւական տկարացած պէտք էր ըլլար։ Ինչպէս անգամ մը յիշեցինք (§ 851), Պետրոսի Կոստանդնուպոլսոյ արգելականութեան վերջը պէտք է դնել շուրջ 1051ին, Կոստանդին Մոնոմախոս կայսեր եւ Միքայէլ Կերուլարիոս պատրիարքին օրով։

« 856. Հայ Թագաւորներ   |   858. Թոնդրակեցի և Մագիստրոս »
© Gratun.org