Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ս. Ներսէս Դ. Կլայեցի

983. Ինն Գլուխները

Մինչ այս մինչ այն, եւ ահա 1172 տարւոյ վերջին օրերը, նորէն Հռոմկլայ կը հասնէին Յոյն պատգամաւորներն, Թէորիանոս մագիստրոս եւ Յովհաննէս Ութման վանահայր, բանակցութիւնները շարունակելու, եւ եթէ յաջողէին, աւարտելու պաշտօնով։ Ձեռուընին ունէին երկու նամակներ, մէկը Մանուէլ կայսէր, միւսը Միքայէլ պատրիարքէն, եւ բանաձեւուած առաջարկութեանց ցուցակ մը ինը գլուխներու վերածուած։ Կայսրը 1172 Դեկտեմբերի սկիզբը գրած նամակով, անընդունելի կը դատէր պահել մի բնութիւն բանաձեւը, թէպէտեւ Կիւրեղ Աղեքսանդրացին այդ բացատրութիւնը գործածած ըլլայ, կ`առաջարկէր որ Հայեր ժողով գումարեն եւ ինը գլխակարգութիւնները ընդունին, եթէ ուրիշներ ալ պէտք ըլլան՝ աւելցնեն (ԸՆԴ. 154-155)։ Իսկ ինչ որ Լամբորնացին կը յիշէ, որ այն գլուխներուն՝ որոնց չեն ուղեր տալ զհաւանականն հնազանդութիւն, զպատճառն յայտ առնելով ետ դարձնեն (ԸՆԴ. 154), նամակին մէջ յիշուած չենք գտներ։ Միքայէլ պատրիարք ալ միութեան պէտքը եւ արդիւնքը բարձրացնելով, իբրեւ թէ Հայերը մոլորութենէ ետ դառնային, կը յայտարարէր, թէ Չափաւորութիւնս մեր, այսինքն ինքն եւ իրեն հետ եղող սուրբ եւ առաքելական եկեղեցին, զգիրկս իւր պարգեալ ունի ձերում սրբութեանցդ, եւ է պատրաստ ի ձեր ընդունելութիւնդ (ԸՆԴ. 157-159)։ Բայց գործին ծանրութիւնը ինը գլուխներու կը դառնար, որոնք կատարելապէս Հայ եկեղեցին հոռոմացնելու նպատակն ունէին, եւ կ`երեւի թէ Յոյներ միամտօրէն հաւտացած էին, թէ Ներսէսի միութեան փափաքը՝ պիտի կարենար մինչեւ կի եկեղեցին փոփոխելու հասնիլ, ինչպէս Թէորիանոս փորձած էր ներկայել գործին վիճակը։ Ինն գլուխներով կը պահանջուին. 1. Նզովել մի բնութիւն ըսողները, եւ յանուանէ Եւտիքէսը, Դէոսկորոսը, Սեւերիանոսը եւ Տիմոթէոսը. 2. Մրիստոսիվրայ դաւանիլ երկու բնութիւն, երկու կամք եւ երկու ներգործութիւն. 3. Սուրբ Աստուածէն վերցնել միջանկեալ եւ ու որ խաչեցար բառերը. 4. Աստուածայայտնութեան տօները Յոյներուն հետ կատարել, Աւետումը Մարտ 25ին, Ծնունդը Դեկտեմբեր 25ին, Թլփատութիւնը Յունուար 1ին, Մկրտութիւնը Յունուար 6ին, եւ Տեառընդառաջը Փետրուար 2ին։ Եւ անցողակի կերպով կ`աւելցուէր փոխել նաեւ պարզաբար զամենայն տօնսն տէրունականս, եւ զսրբուհւոյ Ադտուածածնին եւ զԿարապետին եւ զսրբոց առաքելոցն, եւ զայլ սրբոցն, որ է ըսել Հայոց յատուկ եօթնեկական դրութիւնը ջնջել. 5. Միւռոնը ձիթենիի իւղով պատրաստել. 6. Պատարագին խմորուն հաց ու ջրախառն բաժակ գործածել. 7. Պատարագի եւ ուրիշ պաշտամանց ատեն բոլոր ժողովուրդը եկեղեցւոյ մէջ պահել, ապաշխարողներէն զատ. 8. Չորրորդ եւ հինգերորդ եւ վեցերորդ եւ եօթներորդ կոչուած ժողովները ընդունիլ, որք են Քաղկեդոնի, Կոստանդնուպոլսոյ Բ. եւ Գ. , եւ Նիկիոյ Բ. ժողովները։ 9. Կաթողիկոսներու ընտրութիւնը Հոռոմոց թագաւորին հաւանութեան ենթարկել (ԸՆԴ. 156-157)։

« 982. Քաղաքական Եղելութիւնք   |   984. Ներսէսի Ընթացքը »
© Gratun.org