Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Գրիգոր Դ. Տղայ

1005. Արեւելեաց Նամակը

Վերոյիշեալ անձեր, թէ՛ իրենց եւ թէ՛ իրենց այլք աշակերտեալք սրբոց կտակարանց ընկերներուն անունով, եւ երկիրպագանելով յարգաքնին յայտնելէն ետքը կ՚իմացնեն, թէ նամակները կարդացած՝ եւ մեծ ինքնակալէն միաբանութեան խնդիր յուզուիլը իմացած են, այլ կը զարմանան որ կաթողիկոսը ինքնիրեն հաւատոյ նամակ գրծա է, զի թէպէտ ինքնագլուխ է, բայց առանց կարեւորացն անդամոց չեն ընդունիր որ ներգործէ ինչ գլուխ, եւ կը յուսան որ կաթողիկոսը իր հանճարով ուղղէ զթիւրութիւնւ՝ եթէ լինիցի (ԸՆԴ. 205)։ Այս ըսելով կը մտնեն յունակն քաղկեդոնիկ դաւանութեան քննադատութիւնն ընել, եւ չեն ընդունիր որ մի Քրիստոս, որեւէ կերպով երկուքի բաժնուի. արեամբ եւ անուամբ Աստուծոյ բացատրութեանց տարբերութիւնը կը շեշտեն, որպէս ոմն առ ոմն բանաձեւը կը մերժեն (ԸՆԴ. 309), եւ ամէն երկուքութիւն հերքելով կը պնդեն, թէ մի բնութիւն խոստովանիմք Բանին Աստուծոյ մարմնացելոյ, եւ կը բացատրեն թէ ինչպէս կ՚առնուին աստուածայինները եւ մարդկայինները մի Քրիստոսի վրայ։ Առիթ առնելով կաթողիկոսին գրածէն, թէ Յոյներ Հայերուն ուղղադաւանութիւնը ճանչցած են, կը հարցնեն, թէ ապա ուրեմն զերկրորդս զայս տարաձայն դաւանումն զի՞ առաքեն առ մեզ (ԸՆԴ. 3119)։ Ուստի կը կարծեն թէ գրեալքս ի նոցանէ պատրուակեալ յինքեանս ունին զթոյնս դառնութեան (ԸՆԴ. 308), եւ կաթողիկոսն ալ կը յորդորեն Յոյներուն առաջարկը մերժել, ոչ թէ կասկածելով անոր ուղղադաւանութեան վրայ, այլ որպէսզի Յոյները իմանան ոչ երկձայնս զՀայաստանեայսս գոլ (ԸՆԴ. 311), եւ համոզուին որ Հայերս չեմք ցանկացեալք մարմնականին պատուոյ եւ փառաց։ Իրենց համար կը դիտեն, թէ յերեկոյացեալ եմք ժամու այսինքն տարիքնիս առած ենք, եւ ակն ունիմք իւրաքանչիւրումն առ իւրն հասանել դատաւոր, եւ կ՚ուզենք, կ՚ըսեն, հանդարտ խղճով կեանքերնիս փակել։ Խօսքերնին համառօտելով կը յայտնեն, թէ կաթողիկոսը լաւ գիտէ զայն լրացնել, եւ ինչ որ պէտք է Յոյներուն պատասխանել, եւ միութեան խնդիրը եւ ժողովական գումարումը խափանել։

« 1004. Արեւելեայց Դիտողութիւնը   |   1006. Կաթողիկոսի Նամակը »
© Gratun.org