Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Գրիգոր Դ. Տղայ

1012. Կայսեր Պատասխան

Հռոմկլայի ժողովէն իբրեւ վաւերական գրոծ ունինք երկու պաշտօնական թուղթերը, մէկը կայսեր եւ միւսը յունական սիւնհոդոսին ուղղուած, եւ զորս պահած է Լամբրոնացին իր հաւաքածոյին մէջ։ Մանուէլի ուղղուած նամակը կը գրեն Գրիգորիս կաթողիկոս Հայոց, եւ սուրբ ժողովս, եւ նախ կ՚ողջունեն կայսրը. հանդարձ Մանուէլածին Եւ Մանուէլապարգեւ անդրանկաւ Ալեքսիոսիւ (ԸՆԴ. 181)։ Անմիջապէս կը շեշտեն թէ ձայնակից ուղղափառութեան է սուրբ եկեղեցիս Աստուծոյ որ ի մեզ, եւ ոչ եթէ նորոգ եմուտ ի մեզ ուղղափառութիւնդ, այլ զոր ունէաք, նոյն եւ յայտնեցաւ։ Յետոյ կը յիշեն իրենց ճանչցած ժողովները, այսինքն Նիկիոյ, Կոստանդնուպոլսոյ եւ Եփեսոսի, զորս ընդունած են Արիստակէս, Ներսէս եւ Սահակ հայրապետներու ձեռքով։ Կը յիշեն եւս Անկիւրիոյ, Կեսարիոյ, Նէոկեսարիոյ, Գանգրայ, Լաւոդիկիոյ եւ Սարդիկիոյ ժողովները, իսրեւ ուղղափառ ժողովներ, եւ ա՛լ առջեւ չեն անցնիր։ Նզովուած հերձուածողները յիշուած ատեննին, Արիոսի, Մակեդոնի, Պօղոս Շամշտացիի, Նեստորի, Եւտիքէսի անունները կու տան, եւ վրայ կը բերեն հանգանակ մը յատուկ խմբագրութեամբ կազմուած (ԸՆԴ. 184), եւ կ՚անցնին երկարօրէն բացատրել իրենց դաւանութիւնը վասն անպարմանալի միաւորութեան Բանին (ԸՆԴ. 185)։ Կը հերքեն անոնք որ յոմն եւ յոմն տրոհելով զմի տէր Յիսուս Քրիստոս՝ միաւորութիւնը կը ջնջեն։ Սուրբ Գիրքէն եւ սուրբ հայրենէն վկայութիւններ կը բերեն զմիութիւն անճառ խառնման Բանին եւ մարմնոյն հաստատելու, եւ միշտ ի վերայ երկուց միացելոց (ԸՆԴ. 189) կը բացատրեն վկայութիւնները, բայց երբեք երկու բնութիւն բացատրութիւնը չեն գործածեր։ Յովհաննէս Իմաստասէր կաթողիկոսի ճառը կը յղեն կայսեր, որ իմանայ թէ ուղղափառութիւնը Հայոց մէջ ի հարցն առաջնոց իջանէ (ԸՆԴ. 191)։ Յունած դաւանութեան մասին համամտութիւն կը ցուցանեն, վկայելով թէ ի համագումար մեր ժողովս ընթերցեալ՝ սրբոց պարցն ձայնակից գտաք (ԸՆԴ. 190), եւ խաղաղութիւն հաստատելու փափաքով կը վերջացնեն։ Ժողովական որոշումները ամփոփելով կը տեսնենք, որ իրենց բանաձեւը չեն փոխեր, այլ միայն Յոյներուն երկուքութենէն կը հեռացնեն նեստորական բաժանումը, ինչպէս որ Հայերուն միութենէն ալ կը հեռացնեն եւտիքական շփոթութիւնը, եւ այդ հիման վրայ կը հաստատեն կատարուելիք խաղաղութիւնը, իւրաքանչիւր կողմը իր աւանդութեան մէջ թողլով։

« 1011. Ինն Պատասխաններ   |   1013. Տարբեր Օրինակ »
© Gratun.org