Gratun
Search  hide page numbers   Sign in
« Ժամագիրք

Հրաժարումն

Հրաժարիմք ի սատանայէ

[էջ 5] Հրաժարիմք ի սատանայէ եւ յամենայն խաբէութենէ նորա` ի պատրանաց նորա, ի խորհրդոց նորա, ի գնացից նորա, ի չար կամաց նորա, ի չար հրեշտակաց նորա, ի չար պաշտօնէից նորա, ի չար կամարարաց նորա եւ յամենայն չար զօրութենէ նորա հրաժարելով հրաժարի'մք:

Զայս երիցս կրկնէ` երես ի յարեւմուտս եւ ձեռս ի կոր ունելով, եւ ապա դառնայ յարեւելս եւ սկսանի զդաւանութիւն ուղղափառ հաւատոյ բացագլուխ եւ ձեռնամած կերպիւ եւ ասէ.

Խոստովանիմք եւ հաւատամք »
© Gratun.org