Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Դաւիթ Դ. Վաղարշապատեցի

1602. Գրիգոր Դարանաղեցի

Պատմութեանս մէջ գործունեայ դեր վարող անձանց մասին, որչափ հնար է լիակատար տեղեկութիւն տալու նպատակով, աւելորդ չենք սեպեր ինչ ինչ մանրամասնութեանց ալ մտնել, եթէ առաջնակարգ կարեւորութիւն ալ չներկայեն։ Այդ կարգէն է Գրիգոր Դարանզեցի վարդապետը, որուն 1604-ին Բաբերդէ Կ. Պոլիս գալը յիշեցինք (§ 1596) երբ պատրիարքական աթոռի վրայ կը գտնուէր Կեսարացին (§ 1597)։ Սակայն Կ. Պոլիս չուզեր մնալ, եւ Երուսաղէմ երթալու փափաքով ճամբայ կելլէ, ուր սակայն չի հասնիր, եւ ժամանակ մը Եգիպտոս կը մնայ, եւ այնտեղ կը ձեռնարկէ ամբողջական Աստուածաշունչի մը ընդօրինակութեան իր կիրառութեան համար, որ այժմ մեր ստացութիւնն է, թէպէտ քայքայեալ եւ քանի մը թերթեր պակաս, բայց կարեւոր յիշատակարաններ կը պարունակէ տեղտեղ։ Գրչութեան սկսած է 1605 նոյեմբերին, եւ շարունակած է մինչեւ Յեսու։ Միւս տարին 1606-ին եկած է Երուսաղէմ, ուր յունիս 15 շաբաթ օր, ի վճարս Պէնտէկոստէի Հռութ կը լրացնէ։ Այստեղ ալ պիտի դիտենք թէ Հոգեգալուստի եօթեակին շաբաթ օրը յունիս 14-ին կիյնայ, եւ 15-ին Եղիայի կիրակին է, սակայն ամէնէն մտադիր գրիչներ ալ վայրկեան վայրկեանին չգրելով, այսպիսի թեթեւ անճշդութեանց կիյնան յաճախակի։ Այդ առթիւ իբր Երուսաղէմի պատրիարք կը յիշէ Դաւիթ արքեպիսկոպոսը, որ է Մերտինեցին (§ 1503), Անդրէասի օգնականը, եւ 1593-ին յաջորդողն, իսկ Գրիգոր մոնոզոն աբեղայ, որ է հռչակաւոր Պարոնտէր, յիշուած է իբրեւ վերակացու հոգաբարձու եւ բազմերախտ աշխատաւոր։ Տարի մը մնացած է Գարանաղեցին Երուսաղէմ, ուր կը գտնուի տակաւին 1607 նոյեմբեր 24-ին, եւ անկէ Կ. Պոլիս կու գայ դառնալու նպատակով, բայց շատ ժամանակ արգիլուած է ի բազում հինից չարաց, այսինքն Ճէլալիներու ասպատակութենէն (§ 1593), եւ ուր ուրեմն կրնայ երթալ ի սիլայ, այսինքն է իր հայրենական գաւառը, եւ կը դադարի Բենկայի կամ Բինկիան վանքը, եւ ընդօրինակութիւնը կը շարունակէ, մինչեւ որ նորէն յահէ ճեղչաց փախստեայ գոլով Կ. Պոլիս կու գայ։ Այդ գալուստը իդէպ է դնել 1612-ին (11. ԱՄՍ. 7)։

« 1601. Մելքիսեդեկ և Լատիններ   |   1603. Երուսաղէմի Գործեր »
© Gratun.org